awards and certificate

One of 100 achieves ESG100 3 years in a row since 2016-2018 (The Award were given to listed companies notable in conducting business in Environmental, Social, and Governance (ESG)

เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ประจำปี 2559

เรียน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูล 100 อันดับบริษัทจดทะเบียน ESG100 ปี 2559

ตามที่หน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ ได้พัฒนาฐานข้อมูลความยั่งยืนของธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ของบริษัทจดทะเบียน โดยริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2558 เป็นปีแรก และดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่สอง ในปีนี้ การประเมินในปี พ.ศ.2559 ครอบคลุมบริษัทจดทะเบียนจำนวน 621 บริษัท (ไม่รวมหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู) โดยอ้างอิงจากเอกสารรายงานที่บริษัทเผยแพร่ไว้ต่อสาธารณะในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมทั้งในรายงานประจำปี รายงานแห่งความยั่งยืน และข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท จากแหล่งข้อมูล 6 แหล่ง รวมจำนวนกว่า 11,500 จุดข้อมูล สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะองค์กรร่วมดำเนินงานในความริเริ่มสากลด้านการประเมินความยั่งยืน หรือ Global Initiative for Sustainability Ratings (GISR) มีความยินดีที่จะเรียนให้ทราบว่า หน่วยงานของท่าน ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี พ.ศ.2559 นี้ โอกาสนี้ สถาบันไทยพัฒน์ได้จัดทำประกาศนียบัตร “Certificate of ESG100 Company” ให้กับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2559 และมีความประสงค์จะรับประกาศนียบัตรดังกล่าว
หากหน่วยงานของท่าน มีความประสงค์ที่จะรับประกาศนียบัตรดังกล่าว ทางสถาบันไทยพัฒน์ ขอทราบกำหนดวันและเวลาที่ผู้บริหารของบริษัทสะดวก เพื่อที่ทางสถาบันฯ จะได้ประสานในการนัดหมายผู้บริหารของสถาบันฯ เข้าแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตร ณ สำนักงานของบริษัท ในวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวสิริพร จันทฤทธิ์
Head of ESG Rating Unit
สถาบันไทยพัฒน์